وبلاگ

توضیح وبلاگ من

چهل حدیث امام محمد باقر (علیه السلام )

 
تاریخ: 19-04-96
نویسنده: سیده زهرا شمسی

چهل حدیث امام محمد باقر (علیه السلام )


1- چه بسا شخص حريص بر امری از امور دنيا ، که بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختی او گرديده است ، و چه بسا کسی که برای امری از امور آخرت کراهت داشته و بدان رسيده ، ولی به وسيله آن سعادتمند گرديده است . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (166)
2- تو را به پنج چيز سفارش مي کنم : اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن ، اگر به تو خيانت کردند خيانت مکن ، اگر تکذيبت کردند خشمگين مشو ، اگر مدحت کنند شاد مشو ، و اگر نکوهشت کنند ، بيتابی مکن . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (167)


3- سخن نيک را از هر کسی ، هر چند به آن عمل نکند ، فرا گيريد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (170)


4- چيزی  با چيزی نياميخته است که بهتر از حلم با علم باشد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص(172)


5- نهايت کمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيری در خرج زندگاني است . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربی ، ج 75، ص(172)


6- سه چيز از خصلتهای نيک دنيا و آخرت است : از کسی که به تو ستم کرده است گذشت کنی ، به کسی که از تو بريده است بپيوندی ، و هنگامی که با تو به ندانی رفتار شود ، بردباری کنی . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)


7- خداوند دوست ندارد که مردم در خواهش از يکديگر اصرار ورزند ، ولی اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)


 8- دانشمندی  که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)


9- هيچ بنده ای عالم نيست ، مگر اينکه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و زيردست خود را خوار نشمارد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)


10- هر که خوش نيت باشد ، روزي اش افزايش مي يابد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)


11- هر کس با خانواده اش خوشرفتار باشد ، بر عمرش افزوده مي گردد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربی ، ج 75، ص (175)


12- از سستی و بي قراری بپرهيز ، که اين دو ، کليد هر بدی مي باشند ، کسی که سستی کند ، حقی  را ادا نکند ، و کسی که بي قرار شود ، بر حق صبر نکند . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)


13- پيوند با خويشان ، عملها را پاکيزه مي نمايد ، اموال را افزايش مي دهد ، بلا را دور مي کند ، حسا آخرت را آسان مي نمايد ، و مرگ را به تاخير مي اندازد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربی ، ج 71، ص (111)


14- بهترين چيزی را که دوست داريد درباره شما بگويند ، درباره مردم بگوييد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 65، ص (152)


15- خداوند بنده مؤمنش را با بلا مورد لطف قرار مي دهد ، چنانکه سفر کرده ای براي خانواده خود هديه مي فرستد ، و او را از دنيا پرهيز مي دهد ، چنانکه طبيب مريض را پرهيز مي دهد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (180)


16- بر شما باد به پرهيزکاری و کوشش و راستگويی ، و پرداخت امانت به کسی که شما را بر آن امين دانسته است ، چه آن شخص ، نيک باشد يا بد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (179)


17- غيبت آن است که درباره برادرت چيزی را بگويی که خداوند بر او پوشيده و مستور داشته است . و بهتان آن است که عيبی را که در برادرت نيست ، به او ببندی . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (178)


18- خداوند ، دشنام گوی بي آبرو را دشمن دارد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)


19- تواضع ، راضی بودن به نشستن در جايی است که کمتر از شانش باشد ، و اينکه به هر کس رسيدی  سلام کنی ، و جدال را هر چند حق با تو باشد ، ترک کنی . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)


20- برترين عبادت ، پاکی شکم و پاکدامنی است . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)


21- خداوند در روز قيامت در حساب بندگانش ، به اندازه عقلی که در دنيا به آنها داده است ، دقت و باريک بينی مي کند . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 7 ، ص (267)


22- آن که از شما به ديگری  علم بياموزد ، پاداش او ( نزد خدای تعالی ) به مقدار پاداش دانشجوست ، و از او هم بيشتر مي باشد . کافي ، ج 1 ، ص (35)


23- هر که علم و دانش را جويد برای آنکه به علما فخر فروشی کند ، يا با سفها بستيزد ، و يا مردم را متوجه خود نمايد ، بايد آتش را جای نشستن خود گيرد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، 2 ، ص (38)


24- خداوند عزوجل کسی را که در ميان جمع ، بدون ناسزاگويی شوخی کند ، دوست دارد . کافي ، ج 2 ، ص (663)


25- سه خصلت است که دارنده اش نمي ميرد تا عاقبت شوم آن را ببيند : ستمکاری ، ازخويشان بريدن ، و قسم دروغ که نبرد با خداست . کافي ، ج 75، ص (174)


26- به خدا سوگند هيچ بنده ای  در دعا ، پافشاری و اصرار به درگاه خدای عزوجل نکند ، جز اينکه حاجتش را بر آورد . کافي ، ج 2 ، ص (475)


27- خداوند عزوجل از ميان بندگان مؤمنش آن بنده ای را دوست دارد که بسيار دعا کند ، پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب ، زيرا آن ، ساعتی است که درهای آسمان در آن هنگام باز گردد و روزيها در آن تقسيم گردد و حاجتهای بزرگ بر آورده شود . کافي ، ج 2 ، ص (478)


28- دعای انسان پشت سر برادر ديني اش ، نزديکترين و سريعترين دعا به اجابت است . کافي ، ج 2 ، ص (507)


29- هر چشمی روز قيامت گريان است ، جز سه چشم : چشمی که در راه خدا شب را بيدار باشد ، چشمی که از ترس خدا گريان شود ، و چشمی که از محرمات الهی و گناهان بسته شود . کافي ، ج 2 ، ص (80)


30- شخص حريص به دنيا مانند کرم ابريشم است که هر چه بيشتر ابريشم به دور خود مي تند ، راه بيرون شدنش را دورتر و مشکل تر مي کند ، تا اينکه از غم و اندوه بميرد . کافي ، ج 2 ، ص (316)


31- چه بسيار خوب است نيکي ها پس از بدي ها ، و چه بسيار بد است بدي ها پس از نيکي ها . کافي ، ج 2 ، ص (458)


32- چون مؤمن با مؤمنی  دست دهد ، پاک و بي گناه از يکديگر جدا مي شوند . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 73، ص (20)


33- از دشمنی بپرهيزيد ، زيرا فکر را مشغول کرده و مايه نفاق مي گردد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربی ، ج 2 ، ص (301)


34- هيچ قطره ای نزد خداوند ، محبوبتر از قطره اشکی که در تاريکی شب از ترس خدا و برای او ريخته شود ، نيست . کافي ، ج 2 ، ص (482)


35- هر که بر خدا توکل کند ، مغلوب نمي شود ، و هر که از گناه به خدا پناه برد ، شکست نمي خورد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (151)


36- افزايش نعمت از جانب خداوند قطع نمي شود ، مگر اينکه شکر از جانب بندگان قطع گردد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (54)


37- خداوند دنيا را به دوست و دشمن خود مي دهد ، اما دينش را فقط به دوست خود مي بخشد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 2 ، ص (215)


38- مؤمن برادر مؤمن است ، او را دشنام نمي دهد ، از او دريغ نمي کند ، و به او گمان بد نمي برد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)


39- هيچ کس از گناهان سالم نمي ماند ، مگر اينکه زبانش را نگه دارد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (178)


40- سه چيز پشت انسان را مي شکند : مردی که عمل خويش را زياد شمارد ، گناهانش را فراموش کند ، و به رای خويش ، خوشنود باشد . بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 69، ص (314)

کلیدواژه ها: امام باقر(ع), سخنان ناب, چهل حدیث


فرم در حال بارگذاری ...

« صلوات خاصه امام صادق (ع)نماز جمعه تهران »