وبلاگ

توضیح وبلاگ من

موضوع: "مداحی"

تنهاترین امام

تنهاترین امام

به مناسبت شهادت «امام حسن(ع)»؛ «معاویه جعده(همسر امام)، دختر اشعث بن قیس را فریب داد و به او وعده داد كه اگر بوسیله سمّ امام را به شهادت برساند وى را به ازدواج پسرش یزید درآورد و صد هزار درهم به وى پاداش دهد. جعده سمّ را ـظاهراً به هنگام افطار ـ به حضرت خورانید و …»(19:22);